EVOLUTIE ALS UITGANGSPUNT

Vialogos staat voor sociaal ondernemerschap. Met een commercieel uitgangspunt in de vorm van winst en gezonde bedrijfsvoering streeft Vialogos VOF een sociale meerwaarde na. Deze keuze werd bewust gemaakt om aan innovatieve snelheid te winnen in verhouding tot door de overheid gesubsidieerde organisaties. Een te groot deel van de beschikbare middelen worden geïnvesteerd in randvoorwaarden (controle- en verantwoordingsmechanismes, duur ondersteunend personeelskader et cetera) in verhouding tot de middelen die in de hulpverlening worden geïnvesteerd. Vialogos opteert voor een zeer eenvoudige bedrijfsstructuur op basis van free-lance-medewerkers en soepele contractuele samenwerkingsverbanden met partners om maximaal te innoveren en wendbaar te zijn. Het is de overtuiging van Vialogos dat flexibel en onafhankelijk sociaal ondernemerschap in de 21ste eeuw de kwaliteit van de sociale innovatie zal bepalen.

EVOLUTIE ALS AANBOD

Net zoals dat evolutie het hart is van Vialogos is evolutie het hart van het aanbod.  Vialogos helpt mensen, organisaties en bedrijven door hun kernprocessen te innoveren. Dit doen we met hulpverlening, opleidingen op maat van organisaties, consult, project- en stafwerk en proces- en conflictbegeleiding. In alle vijf de vormen is het spanningsveld tussen wat mensen, organisaties en bedrijven zijn en de eisen die hun veranderde omgeving evolutie stelt. Het resultaat is een optimalere relatie tussen de persoon, de organisatie, het bedrijf en de omgeving.

Bart Libbrecht
Bart LibbrechtVennoot
Bart Libbrecht startte in 1994 zijn carrière in de hulpverlening. Al snel bleek hij een onverzadigbare honger te hebben naar kennis en verdere ontwikkeling. Tot op vandaag is hij onophoudelijk blijven studeren en ontwikkelen. Bij verschillende werkgevers heeft hij beleidsondersteunende en leidinggevende functies opgenomen tot op directieniveau. Hij is deze functies blijven combineren met hulpverlening in de overtuiging dat het behouden van voeling met wat mensen nodig hebben noodzakelijk is om op beleidsvlak het verschil te maken.
Naast hulpverlener en beleidsmaker is Bart Libbrecht een wetenschapper. Sinds 2004 was hij als onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie) waar hij ontwikkelings- en valideringsonderzoek deed naar transdisciplinair probleemoplossende processen onder het promotorschap van prof. Dr. Gustaaf Cornelis. Dit resulteerde in 2016 in het doctoraal proefschrift met de titel ‘Complexe problemen aanpakken. Een epistemologische theorie en praktijkmodel voor transdisciplinaire samenwerkingsverbanden’. Op 1 september 2016 werd hij doctor.
Het resultaat van dit traject is een man met een uitzonderlijk breed profiel dat gaat van de gedreven hulpverlener tot visionaire beleidsmaker, over beleidsmaker tot analytische wetenschapper en van wetenschapper terug tot de gedreven hulpverlener. Mensen en organisaties zijn het begin én het einde van zijn leven en werk.

Anouk Pieters
Anouk PietersVennoot
Anouk Pieters startte in 1993 met haar carrière in een Onthaal, Observatie en Oriëntatiecentrum. Van bij de start van haar carrière is zij intensief betrokken geweest bij het uitbouwen van hulpverleningsvormen en de daarin werkende teams. Snel groeide zij door naar een leidinggevende functie waarin zij verder hulpverleningsvormen ontwikkelde en de teams leidde gedurende deze door-ontwikkeling. Vanaf haar prille carrière blonk zij uit in situationeel leiderschap. Haar situationeel leiderschap werd gekoppeld aan sterk projectwerk met een bijzondere klemtoon op permanente kwaliteitsverbetering. Dit gebeurt zonder de noden en de behoeften van de individuele werknemers uit het oog te verliezen. Coaching en ondersteuning op maat zijn bijzondere troeven.
Haar leiderschap wordt georiënteerd door de noden van de samenleving en de belanghebbenden van de organisatie. Proactieve beleidsvoorstellen, intern en extern, worden gedaan en omgezet naar kwaliteitsverbeterende acties. In samenwerking met andere organisaties gaat zij steeds op zoek naar situaties die voor alle betrokken partijen een meerwaarde zijn.
Zij stond als coördinator mee in de spits van de implementatie van de beleidskeuzes van een organisatie in de jeugdhulpverlening. Zo initieerde zij het evidence-based werken en de lerende organisatie in haar eigen team. De onder haar bevoegdheid vallende modules werden beschreven conform de internationale wetenschappelijke standaarden, de kernprocessen werden meetbaar gemaakt met klinische meetinstrumenten en de resultaten van de metingen werden in samenspraak met de academische wereld omgezet naar concrete kwaliteitsverbeterende acties.
Vialogos leert van iedere cliënt en iedere organisatie. Problemen zijn het motief om op zoek te gaan naar de best mogelijke oplossing en nieuwe methodieken te ontwikkelen die preciezer inspelen op de vragen van cliënten en organisaties. Iedere nieuwe opdracht is een reden om bestaande methodieken te verbeteren en nieuwe methodieken te ontwikkelen. De ontwikkeling en creativiteit van de medewerkers wordt gevoed met maatschappelijke evoluties en nieuwe inzichten uit exacte wetenschappen en menswetenschappen. Onderzoek & Ontwikkeling vormt het fundament van het organisatiemodel om cliënten en organisaties met vernieuwende hulpverlening, opleiding, consult, beleidsondersteunend stafwerk en proces- & conflictbegeleiding.
Vialogos hanteert in haar werk vier uitgangspunten.

 

Problemen anders bekijken

Problemen zijn geen problemen maar disfunctionele afstemmingen waardoor de wederzijdse verwachtingen en noden van mensen, organisaties en de samenleving niet ingelost worden. Dat creëert frustraties, conflicten en in extreme gevallen geweld omdat iedere partij in een strijd voor het eigen belang verwikkeld raakt. Vialogos vertrekt resoluut vanuit het bestaansrecht van het belang van iedereen en brengt een evolutie op gang waarin wordt gewerkt naar een situatie die het belang van iedere partij respecteert

De creativiteit van samenwerking

De mogelijkheden van mensen vormen de bron van de evolutie en als mensen komen tot een nieuwe onderlinge afstemming komen er mogelijkheden bovendrijven die voordien ondenkbaar waren. Vialogos streeft altijd naar samenwerking omdat samenwerking de creativiteit, het oplossingsvermogen en de mogelijkheden van mensen en organisaties vergroot.

Geen revolutie, maar evolutie

Vialogos zal nooit aansturen op revolutie maar op evolutie. Het proces dat Vialogos initieert vertrekt vanuit de bestaande situatie en mogelijkheden van mensen en organisaties. Kleine en haalbare aanpassingen met een betekenisvolle verbetering zijn het doel van het proces. Het risico dat een oplossing buiten de mogelijkheden van de mensen en organisaties valt is in het geval van drastische veranderingen te groot. Met nieuwe frustraties als resultaat.

Meta-evolutie

De drie voorgaande principes vormen het uitgangspunt van de ontwikkeling van Vialogos. Hulpverlening, opleidingen, consult, beleidsvoorbereidend stafwerk en proces- & conflictbegeleiding worden gevat met concrete methodieken die op deze drie fundamenten steunen. Vialogos leert mensen en organisaties denken en werken vanuit deze drie uitgangspunten waardoor ze zich makkelijker aanpassen aan veranderende verwachtingen van mensen en de samenleving. Dat aanpassingsvermogen heet veerkracht.