Cliënten

Mensen gaan over hoogtes en door laagtes. In heel veel de gevallen worden deze laagtes zelfstandig of met de steun van naasten overwonnen. Maar soms zijn de draagkracht en de steun van naasten te beperkt om dit te kunnen en is professionele hulp nodig. Vialogos biedt psychosociale hulpverlening aan individuele cliënten (kinderen, pubers, adolescenten, volwassenen), koppels en gezinnen die kampen met depressie, burn-out, paniekstoornissen, relationele problemen, opvoedingsproblemen, …

Vialogos werkt met een specifieke methode die de draagkracht van de cliënt en de steun van naasten herstelt. De methode zit vervat in een duidelijk stappenplan dat naargelang de vraag en het probleem van de cliënt op maat wordt gesneden. Vialogos staat voor methodisch maatwerk dat uit vijf stappen bestaat:

(1) Verheldering van de vraag en het aanbod: “Wat is het probleem en wat kan Vialogos doen?”

Gedurende een eerste gesprek luisteren we zeer goed naar de hulpvraag van de cliënt. Dit gebeurt met technieken en een kader dat helpt om een beeld te krijgen van de voorgeschiedenis en de hulpvraag van de cliënt. Zo wordt het aanmeldingsprobleem scherp gesteld. Vervolgens wordt de methode toegelicht en onderzocht of de voorgestelde methode een antwoord kan bieden op de hulpvraag. De cliënt kan bedenktijd krijgen, maar als er er een match is tussen het aanmeldingsprobleem en het aanbod gaat de hulpverlening van start. Is er geen match dan wordt er gewerkt naar een gepaste doorverwijzing of samenwerking met een professionele partner die een deelaspect van de hulpverlening kan opnemen.

(2) Belastende en steunende factoren: “Wat gaat goed en wat gaat niet goed?”

Een aangemeld probleem staat nooit op zich omdat het wordt versterkt of verminderd door de eigenschappen van de cliënt en zijn omgeving. Om een aanmeldingsprobleem goed te begrijpen is er een volledig beeld nodig van alle belastende en steunende factoren van de cliënt en zijn omgeving. Een aangemeld probleem is het resultaat van een complex samenspel van al deze factoren. Er wordt gezocht naar de manier waarop deze factoren op elkaar ingrijpen waardoor de cliënt inzicht krijgt in het systeem dat zijn probleem versterkt of vermindert. Dit beeld is het fundament van de verdere hulpverlening.

(3) Sociale steun of sociale beperking: “Wie doet wat én op welke manier?”

Niemand is in staat om alle problemen alleen op te lossen. Mensen steunen en belasten elkaar dikwijls zonder dit te beseffen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de relaties van de cliënt, hoe ze worden ervaren en wat de invloed van deze relaties is op het probleem van de cliënt. Dat is belangrijke informatie omdat een kwaliteitsvol leven om een gepaste afstemming van de cliënt en zijn omgeving vraagt.

(4) Opstellen van een doelenplan: “Hoe lossen we het probleem op?”

Vialogos werkt met een concreet doelenplan. Het uitgangspunt van het doelenplan is dat de cliënt vooruitgang ervaart. Daarvoor moet het aangemelde probleem verminderen. Dat gebeurt met een doelenplan dat de cliënt stapsgewijs helpt om het aangemelde probleem aan te pakken. Een doel is een beschrijving van een gewenste situatie die wordt gecombineerd met concrete acties die de cliënt alleen en samen met anderen onderneemt om zijn doel te bereiken. De informatie uit de vorige stappen wordt gebruikt als basis voor het doelenplan. Een belasting wordt verminderd en steun wordt vergroot en gebruikt. De relaties van de cliënt spelen hierin een belangrijke rol omdat ze de cliënt helpen bij het halen van zijn doelen. Ook gebroken en conflictueuze relaties krijgen de nodige aandacht door ze terug op de sporen te zetten of te herstellen. Vialogos zal ijveren voor een samenwerking met belangrijke relaties.

(5) Evalueren en bijsturen: “Leren leren”.

De evaluatie en bijsturing van het doelenplan is de hoeksteen van de hulpverlening. Door aan de doelen te werken en de acties uit te voeren zullen de cliënt en zijn relaties leren wat helpt en niet helpt om het aangemelde probleem aan te pakken. De doelen en acties worden geëvalueerd en bijgestuurd door de afname of de toename van de problemen in de gaten te houden. Het is belangrijke informatie die gebruikt wordt om doelen die niet werken te vervangen door nieuwe doelen en doelen die werken te behouden. Als mogelijk gebeurt dit met de relaties die betrokken worden. Een cliënt die samen met deze relaties doelen kan evalueren en bijsturen is in staat om samen met hen toekomstige problemen aan te pakken. Samenwerking vergroot de veerkracht en de onafhankelijkheid van de hulpverlening.

(1) Problemen anders bekijken

Vialogos normaliseert problemen. Ieder mens wordt geconfronteerd met belastende uitdagingen. Alleen zijn sommige mensen tijdelijk minder goed in staat om met deze problemen om te gaan. Dat creëert frustraties, uitputting, conflicten, verstoorde relaties, … Vialogos verlegt het accent van de hulpverlening naar de moeilijkheid om het probleem opgelost te krijgen. Dit vermogen om een probleem opgelost te krijgen heet veerkracht. Daarom kiest Vialogos ervoor om de problemen van een cliënt aan te pakken door de veerkracht van de cliënt te vergroten waardoor hij beter gewapend is om toekomstige problemen aan te pakken. Per slot van rekening wordt iedereen met problemen geconfronteerd.

(2) Samenwerking vergroot het probleemoplossend vermogen

De factoren die de veerkracht vergroten of verminderen vormen het uitgangspunt van de hulpverlening. Een constructieve samenwerking met belangrijke relaties en andere professionals is cruciaal omdat het probleemoplossend vermogen en de veerkracht van de cliënt worden vergroot door de krachten te bundelen en de lasten te verminderen. Leren samenwerken en samenleven is een belangrijk aspect van de hulpverlening.

(3) Kleine veranderingen

Vialogos zal nooit aansturen op grootse veranderingen maar op kleine betekenisvolle veranderingen die binnen de mogelijkheden van de cliënt vallen. Kleine en haalbare aanpassingen zijn het doel van de hulp. Het risico dat een oplossing buiten de mogelijkheden van de cliënt valt, in het geval van drastische veranderingen, is te groot. Vertrouwen in zichzelf en de omgeving groeit door succes te ervaren in haalbare situaties die later plaatsmaken voor uitdagendere situaties.

(4) Veerkrachtig zijn

De hulpverlening is pas geslaagd als het aangemelde probleem betekenisvol is verminderd en de cliënt begrijpt welke kenmerken van hemzelf en zijn omgeving steunen en belasten. Hij kan, gewapend met dit inzicht en vaardigheden, samen met zijn relaties toekomstige problemen aanpakken. Geslaagde hulpverlening vergroot de veerkracht van de cliënt en zijn omgeving.

Vialogos vraagt het engagement van een cliënt om tot aan het doelenplan de gesprekken minimaal één maal per week te laten doorgaan. Op die manier is de continuïteit gewaarborgd en wordt het verlies aan informatie tussen de gesprekken in beperkt. Een gesprek neemt een uur tot een uur en een half in beslag. Na het opstellen van het doelenplan worden de frequentie en de duur van de gesprekken in samenspraak met de cliënt vastgelegd. De hulpverlening zal nooit onnodig worden verlengd omdat Vialogos er prat op gaat de veerkracht van de cliënt en zijn omgeving te vergroten. De rol van de hulpverlener wordt afgebouwd. Het uitgangspunt van Vialogos is en blijft zo snel als mogelijk verder kunnen zonder professionele hulpverlening met mensen uit de eigen omgeving zoals gezin, familie, vrienden, werk, …