CONSULT

Vialogos begeleidt organisaties bij het doorvoeren van belangrijke aanpassingen. Dit vraagt maatwerk met zorg voor de specifieke eisen van alle belanghebbenden. De aanpak is evolutie, geen revolutie en vertrekt vanuit de bestaande kernprocessen van de organisatie. Met kleine efficiënte en effectieve veranderingen worden de kernprocessen van de organisatie bijgestuurd in de richting van de verwachtingen van de verschillende belanghebbenden. De gevolgen van de vermaatschappelijking van de zorg, het belang van doorgedreven cliëntenparticipatie, de omslag naar doorgedreven contextbegeleiding, krachtgericht werken, oplossingsgericht werken, … zijn voorbeelden van maatschappelijke evoluties die om een aanpassing van de kernprocessen vragen.

De samenleving verandert permanent en organisaties moeten mee-evolueren omdat de eisen van de samenleving evolueren. Het aanpassingsvermogen van organissaties wordt op de proef gesteld. Niet iedere organisatie is in staat om vlot mee te evolueren met interne en externe spanningen als resultaat. Cliënten zijn ontevreden, medewerkers zijn gefrustreerd, de overheid is niet tevreden met de manier waarop de organisatie haar beleid invult, … Dergelijke organisaties kunnen een duw in de rug gebruiken.
Vialogos zet samen met de organisatie de volgende stappen.

(1) Analyse van de opdracht

Gedurende verkenningsgesprekken worden de kernprocessen, modellen en basistheorieën van de organisatie geïnventariseerd en onderzocht. De maatschappelijke evoluties worden hier tegenover geplaatst om de discrepanties tussen de huidige en de gewenste situatie scherp te stellen

(2) Een veranderingsvoorstel

Vanuit de discrepanties zal Vialogos theoretische praktijkveranderingen voorstellen, de gebruikte methode toelichten en samen met de opdrachtgever de vorm van het eindresultaat vastleggen. Vialogos levert een draaiboek op dat de opdrachtgever een precies beeld geeft van het doel, de gebruikte methode om aanpassingen door te voeren, de inhoud van de toepassing, het concrete vormelijke eindresultaat en de manier waarop de eigenaars van de kernprocessen worden betrokken.

(3) De aanpassing van de kernprocessen

De aanpassing van de kernprocessen, modellen en basistheorieën gebeurt in nauwe samenwerking en dialoog met de eigenaars van de kernprocessen. Het eindresultaat is een consensus over de manier waarop het werk zal worden uitgevoerd en de welke instrumenten hiervoor worden gebruikt.

(4) Opleiding van de proceseigenaars

Na de aanpassing worden de proceseigenaars opgeleid in de toepassing van de kernprocessen. Theoretische toelichtingen en praktijkgerichte oefeningen wisselen elkaar af.

(5) Evaluatie en bijsturing

Na een afgesproken periode van toepassing volgt er een evaluatie en bijsturing. Indien nodig volgen er supervisiemomenten.